Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB2) je občni zbor Društva logopedov

Slovenije, dne 06. 03. 2019, sprejel

S T A T U T
DRUŠTVA LOGOPEDOV SLOVENIJE

 

Splošne določbe

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Društvo logopedov Slovenije (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljno, samostojno in strokovno združenje logopedov v Republiki Sloveniji. Društvo je nevladno, nepridobitno in nestrankarsko združenje, ki povezuje fizične osebe s področij znanosti, zdravstva, izobraževanja, socialnega varstva zaradi prenosa strokovnih spoznanj in sodobne logopedske doktrine slovenskim logopedom.

2. člen

Ime

Ime društva se glasi: Društvo logopedov Slovenije. Skrajšano ime društva je: DlogS. Za mednarodno sodelovanje se uporablja ime društva v angleškem jeziku, ki se glasi: Slovenian Association of Speech and Language Therapists. Društvo se lahko povezuje z drugimi društvenimi in državnimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju dejavnosti društva. Društvo lahko sodeluje tudi s sorodnimi tujimi mednarodnimi organizacijami, ki imajo podobne cilje in namene in se s podpisom pogodbe včlani v zvezo mednarodnih društev.

3. člen

Sedež

Sedež društva je: Center za sluh in govor Maribor, Vinarska 6, 2000 Maribor.

4. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

5. člen

Društvo ima znak in žig, ki ga uporablja pri poslovanju v pravnem prometu. Glavni motiv znaka sta silhueti obraza, obrnjeni druga proti drugi. Silhueti obkroža krog, ki je prispodoba izvora glasu in govora. Krog je prekinjen na štirih mestih, kar ponazarja motnjo v govorno-jezikovni komunikaciji. Silhueti skupaj s krogom tvorita zaključeno celoto.

Odsev osnovnega znaka v ozadju v mehkejših linijah, celotno podobo predstavi prostorsko. Znak se lahko tiska v barvni ali črno-beli različici, prav tako je berljiv v primeru pomanjšav. Znak se uporablja v zvezi s poslovanjem, na žigu, v zvezi s celostno podobo društva ter na vizitkah voljenih funkcionarjev in organov, kadar ti nastopajo v zvezi s poslovanjem društva. Žig društva je: okrogle oblike, premera 3 cm, modre barve, spodaj je napis imena društva. Na sredini žiga je znak društva.

6. člen

Članska izkaznica

Člani društva prejmejo člansko izkaznico.

7. člen

Javnost delovanja

Delovanje društva je javno. Društvo obvešča svoje člane prek spletne strani društva in prek sredstev javnega obveščanja. Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

8. člen

Registracija sprememb

 • Če društvo spremeni ime, skrajšano ime, sedež ali druge določbe temeljnega akta, zastopnika ali naslov sedeža društva, mora vložiti zahtevo za registracijo spremembe v 30 dneh od nastale spremembe.
 • Zahtevi iz prejšnjega odstavka mora društvo priložiti zapisnik seje organa, na kateri so bile sprejete spremembe. Če je bil spremenjen temeljni akt, mora zahtevi priložiti izvod sprememb temeljnega akta ali prečiščenega besedila temeljnega akta.
Namen, naloge in dejavnosti

II. NAMEN, CILJI, NALOGE IN DEJAVNOSTI

Namen in cilji društva

Osnovni namen društva je strokovno združevanje logopedov, skladno s cilji in nameni, opredeljenimi v tem statutu. Ključni cilj delovanja društva je prenos strokovnih spoznanj in sodobne logopedske doktrine slovenskim logopedom. Za izpolnitev teh ciljev društvo:  predstavlja in zastopa poklic logopeda in poklicne interese svojih članov,  krepi vlogo in pomen dela logopedov v slovenskem in mednarodnem prostoru ter spodbuja zagotavljanje kakovosti standardov na področju logopedije;

 • seznanja in usmerja članstvo k stalnemu strokovnemu izobraževanju in izpopolnjevanju;
 • organizira strokovna društvena izobraževanja ter se v ta namen povezuje s strokovnimi institucijami;
 • oblikuje in usklajuje strokovno logopedsko doktrino v sodelovanju s pristojno katedro na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, katedro za ORL in CFK na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in Mariboru ter s sorodnimi državnimi institucijami;
 • sodeluje in predlaga vsebine podiplomskega izpopolnjevanja in usposabljanja ter stalnega strokovnega izobraževanja logopedov in izpopolnjevanja v sodelovanju s pristojnimi institucijami;
 • spodbuja strokovno in znanstveno raziskovalno delovanje svojih članov;
 • zbira strokovne, statistične in znanstvene podatke, ki so pomembni za razvoj društva in logopedije;
 • v sodelovanju z mednarodnimi strokovnimi združenji logopedov razvija metode in oblike dela na področju logopedije;
 • preučuje zakonodajo in odločbe Evropske unije, ki zadevajo področje logopedije;
 • organizira kongres logopedov predvidoma vsakih 5 let;
 • organizira ali sodeluje pri organizaciji strokovnih simpozijev, sestankov, seminarjev, razstav ter strokovnih, kulturnih in družbenih prireditev;
 • razvija društveno založniško dejavnost, izdaja znanstveno in strokovno literaturo, predvsem strokovne revije s področja logopedije v skladu z veljavnimi predpisi;
 • v skladu s Statutom se poveže in sodeluje z drugimi mednarodnimi strokovnimi organizacijami;
 • sodeluje s pristojnimi sindikati, zbornicami ter strokovnimi kolegiji na pristojnih ministrstvih na področju ustreznega vrednotenja dela članov in njihovega statusa;
 • sodeluje pri usmerjanju in oblikovanju zdravstvene, izobraževalne in socialne politike v Republiki Sloveniji ter se v ta namen povezuje s državnimi organi RS;
 • skrbi za spoštovanje načel poklicne etike in standardov logopedov;
 • informira javnost in članstvo o pomembnih dogajanjih v stroki.

 

Društvo izvaja naloge prek svojih organov, delovnih skupin, sekcij ter s sodelovanjem članov. Sestavljajo ga delovne skupine, organizirane po območnem načelu in sekcije, organizirane po strokovnem načelu. Delovne skupine in sekcije društva so notranje organizacijske enote, njihovo delovanje pa mora biti v skladu z nalogami in cilji društva. Zanje veljajo določila statuta društva. Izvršni odbor društva ima pravico in dolžnost nadzorovati delo delovnih skupin in sekcij.

Članstvo

III. ČLANSTVO

10. člen

Društvo ima redne, pridružene, podporne in častne člane, ki so državljani Republike Slovenije ali tuji državljani. Redni člani društva so logopedi, ki podpišejo pristopno izjavo. Redni član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije s končanim študijem logopedije (pojem zajema različne nazive pridobljene po končanem študiju logopedije). Redni član je lahko tuj državljan, če predloži nostrifikacijo diplome in certifikat o poznavanju slovenskega jezika. Volilno pravico imajo redni člani društva. Izvršni odbor lahko fizični osebi podeli naziv podpornega člana, če presodi, da to opravičuje njen prispevek za ohranjanje in razvoj dejavnosti društva. Pridruženi člani društva so lahko drugi strokovnjaki, ki delajo na sorodnih področjih in tuji državljani, ki so logopedi in nimajo nostrificirane diplome ter študenti logopedije. Častni člani so osebe, ki s svojim delom pomembno prispevajo k razvoju logopedije. Naziv častnega člana podeljuje izvršni odbor na utemeljen predlog strokovnega sveta ali članov društva.
11. člen

Ob vstopu v društvo kandidat izpolni pristopno izjavo in plača članarino ter prejme člansko izkaznico. Pristopna izjava vključuje tudi izjavo, da sprejema statut društva in etični kodeks logopedov Slovenije in da se bo po njem ravnal.

12. člen

Pravice in dolžnosti člana

Pravice člana so:

 • sodeluje v organih društva;
 • predlaga in sprejema program dela društva;
 • voli in je voljen ter imenovan v organe društva;
 • spremlja delo organov društva in predlaga dopolnitve;
 • se vključuje in sodeluje pri delu strokovnih sekcij in delovnih skupin;
 • sodeluje pri vseh oblikah aktivnosti, ki jih organizira društvo.

Dolžnosti člana so:

 • spoštuje statut, etični kodeks, akte in sklepe organov društva;
 • s svojim delom prispeva k uresničevanju ciljev in namenov tega društva,
 • aktivno sodeluje pri delu društva in ga podpira pri izvajanju strokovnih nalog ter nudi organom društva vso pomoč;
 • si prizadeva za dobre medsebojne odnose, spoštovanje, solidarnost in vzajemnost med člani društva;
 • plačuje članarino.

Člani so zaradi nemotenega poslovanja dolžni sporočati glavnemu tajniku društva spremembe akademskega in strokovnega naziva, zaposlitve, bivališča, priimka in druge podatke, ki so pomembni za delo organov društva ter praviloma do 31. marca v tekočem letu poravnati članarino za tekoče leto. Člani društva in člani organov društva so za vestno opravljanje sprejetih nalog in funkcij osebno odgovorni občnemu zboru. Častni člani imajo vse pravice rednih članov, so pa oproščeni plačevanja članarine in so deležni posebne pozornosti društva. Pridruženi in podporni člani imajo vse pravice in dolžnosti rednih članov, razen volilne pravice.

13. člen

Članstvo preneha:

 • s prostovoljnim izstopom (pisno izjavo se poda izvršnemu odboru);
 • če član eno leto ne plača članarine in je ne plača tudi po opominu;
 • če član ne deluje v skladu s statutom društva, če krši etični kodeks logopedov Slovenije, če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu društva in njegovega članstva izkazanim v namenih in nalogah društva;
 • zaradi smrti.

O izključitvi odloča izvršni odbor društva na predlog častnega razsodišča. Zoper odločitev se član lahko pritoži občnemu zboru društva.

 

Upravljanje društva

IV. UPRAVLJANJE DRUŠTVA

14. člen

Organi društva so:

 • občni zbor,
 • izvršni odbor,
 • strokovni svet,
 • odbor za mednarodno sodelovanje,
 • nadzorni odbor,
 • častno razsodišče.

Vodilni delavci društva so:

 • predsednik društva (ki je zastopnik društva),
 • podpredsednik društva,
 • glavni tajnik.

Mandat organov in vodilnih delavcev društva traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve ali imenovanja. Mandat članom organa ali vodilnih delavcev preneha s potekom mandata, z razrešitvijo, izvolitvijo novih organov ali njihovih članov, s sklepom o sprejemu odstopa. Delo v vseh organih društva je neplačano.

15. člen

Sprejemanje odločitev

Organ sklepa veljavno, če je prisotna večina članov, razen v zadevah, ko je to določeno drugače. Odločitev organa je sprejeta, če je zanjo glasovala večina prisotnih članov. Z dvotretjinsko večino navzočih članov organa pa se sprejemajo odločitve o: sprejetju ali spremembi temeljnega akta, o združevanju z drugimi društvi v zvezo društev na podlagi pogodbe med društvi, o prenehanju društva. Pri delu se upošteva načelo javnosti, odločitve se sprejemajo z usklajevanjem. Na zahtevo vsaj enega člana je glasovanje tajno. Javno glasovanje poteka z dvigom rok. (Člani se opredelijo, kdo je »ZA« ali »PROTI« predlogu sklepa.)

16. člen

Volitve

Volitve so tajne. Evidentiranje je javno, evidentiran je lahko samo član, ki da soglasje. Postopke evidentiranja vodi izvršni odbor, volilne postopke vodi volilna komisija, ki jo imenuje izvršni odbor in potrdi občni zbor društva. Izvoljen je tisti kandidat, ki je dobil večino glasov. Tajno glasovanje poteka z glasovnicami. (Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži »ZA« ali »PROTI« predlogu sklepa.) Glasovnica je veljavna, če je izpolnjena po danih navodilih.

17. člen

Razrešitev posameznega funkcionarja

Vsak funkcionar je izvoljen kot fizična oseba. Funkcionarja razrešuje isti organ, ki ga je izvolil.

18. člen

Zapisniki

O delu na sejah organov se piše zapisnik. Zapisnik podpišeta zapisnikar in vodja seje.

19. člen

Občni zbor

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi njegovi člani. Sklicati ga je potrebno vsaj enkrat letno. Sklicuje ga izvršni odbor.

Izvršni odbor lahko skliče tudi izredni občni zbor društva, ki lahko sklepa samo o zadevi sklica. Po sklepu izvršnega odbora ali na zahtevo najmanj 20% članov lahko predsednik društva na lastno pobudo skliče izredno sejo občnega zbora. Vabilo s predlaganim dnevnim redom morajo člani prejeti najmanj 8 dni pred dnevom, ki je določen za izredno sejo. Če predsednik ne skliče seje izrednega občnega zbora v roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi gradivi. Občni zbor je sklepčen, če je ob prijavi na izredno sejo prisotnih najmanj 20% članov.

Če ob napovedanem času začetka občnega zbora ni prisotno potrebno število članov, se počaka pol ure, nakar je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj dvajset članov društva. Občni zbor veljavno odloča s prisotnimi člani. Občni zbor prične predsednik društva (ali od njega pooblaščeni podpredsednik oz. glavni tajnik), ki predlaga izvolitev delovnih teles občnega zbora. To so: delovno predsedstvo, ki vodi občni zbor, zapisnikar, dva overovatelja zapisnika, po potrebi pa se imenuje kandidacijska in volilna komisija. Delovno predsedstvo občnega zbora sestavljajo predsedujoči občnega zbora in dva člana predsedstva. Na sestanku občnega zbora je treba pisati zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči občnega zbora, zapisnikar in dva overovatelja zapisnika.

20. člen

Naloge občnega zbora

Občni zbor:

 • sprejema poročila izvršnega odbora, nadzornega odbora in organov društva ter razpravlja in odloča o teh poročilih oz. predlogih in sklepih organov društva;
 • sprejema program dela in finančni načrt za naslednje leto ter zaključni račun za preteklo leto;
 • voli izmed svojih članov predsednika društva, ki je obenem predsednik izvršnega odbora, podpredsednika društva, glavnega tajnika društva, voli zastopnika društva, ki je predsednik društva,
 •  voli predsednika in dva člana nadzornega odbora;
 • voli predsednika ter člane in namestnike članov častnega razsodišča;
 • voli predsednika in člane odbora za mednarodno sodelovanje,
 • na predlog predsednika društva voli in razrešuje strokovni svet oziroma člane strokovnega sveta;
 • na predlog strokovnega sveta voli in razrešuje začasni uredniški svet in uredniški odbor strokovne revije;
 • na predlog strokovnega sveta voli glavnega in odgovornega urednika revije;
 • odloča o spremembah in dopolnitvah Statuta in aktov društva;
 • odloča o izključitvah iz društva na predlog častnega razsodišča;
 • potrjuje ustanovitev delovnih skupin ali sekcij in sprejema dokončni sklep o prenehanju delovne skupine ali sekcije;
 • rešuje pritožbe na odločitve izvršnega odbora in drugih organov društva;
 • odloča o višini in rokih plačila članarine;
 • sklepa o prenehanju društva;
 • odloča o vseh strokovnih zadevah, pomembnih za društvo, če teh ni prenesel v pristojnost drugih organov društva.21. členObčni zbor sprejme Poslovnik o svojem delu na zasedanju občnega zbora. Poslovnik podrobneje določa vodenje seje občnega zbora, razpravljanje, glasovanje in volitve.

 

22. člen

Izvršni odbor

Izvršni odbor (v nadaljnjem besedilu IO) je izvršilni organ upravljanja društva, je stalno delovno telo društva, ki izvaja program društva in sklepe občnega zbora. Izvršni odbor je začasno sestavljen iz 4 članov (vodilni delavci in predsednik strokovnega sveta). Po ustanovitvi sekcij in delovnih skupin društva so izvoljeni predsedniki le-teh, nato postanejo člani izvršnega odbora.

23. člen

Člani IO z glasovalno pravico so: predsednik društva, ki je istočasno predsednik IO društva, podpredsednik društva, glavni tajnik, predsednik strokovnega sveta, predsedniki sekcij in predsedniki delovnih skupin, ki delujejo pri društvu. Mandatna doba članov IO je štiri leta. Vsak član IO je na isto funkcijo lahko izvoljen praviloma največ dvakrat zapored. Če je kateremukoli članu IO onemogočeno opravljati dolžnosti v IO ali pa odstopi, ga IO lahko zamenja še pred iztekom njegove mandatne dobe, tako da izmed članov društva privzame novega člana IO. Vendar pa lahko IO na ta način zamenja največ tri člane IO, ki jih mora potrditi občni zbor na svojem prvem naslednjem sestanku. IO odloča veljavno le, če je prisotna večina članov IO. Sklep je veljaven, če zanj glasuje večina prisotnih članov. Glasovanje članov IO je javno. Na zahtevo vsaj enega člana IO je glasovanje tajno. IO se sestaja po potrebi, praviloma pa vsaj trikrat na leto.

24. člen

IO izvršuje naloge društva v času med dvema rednima občnima zboroma društva in skrbi za to, da se izpolnjujejo odločitve in sklepi občnega zbora. Sklicuje redne in izredne občne zbore ter predlaga vsako leto program dela društva in finančni načrt za naslednje leto. Naloge IO so predvsem naslednje:

 • vodi in izvaja dejavnost društva v času med dvema rednima občnima zboroma;
 • ustanavlja začasne komisije;
 • nadzoruje delo organov društva in koordinira njihovo dejavnost;
 • nadzoruje delo delovnih skupin in sekcij, po potrebi imenuje vršilce dolžnosti predsednikov delovnih skupin in sekcij;
 • podaja ugotovitve o ustanovitvi in prenehanju obstajanja delovnih skupin in sekcij;
 • sprejme akte društva predlagane s strani Strokovnega sveta;
 • predlaga sprejeme in izbrise iz članstva društva;
 • vsako leto poda pisno poročilo o svojem delu na občnem zboru društva;
 • predlaga program dela, finančni načrt in letna računovodska poročila;
 • odloča o premoženju društva;
 • predlaga častne in podporne člane društva;
 • razpravlja in odloča o predlogih, vlogah in pritožbah članov;
 • opravlja tudi strokovne naloge, ki po svoji naravi spadajo v njegovo pristojnost ali mu jih poveri občni zbor.

 

25. člen

Seje izvršnega odbora sklicuje in vodi predsednik društva. Sejo skliče na lastno pobudo, zahtevo ene tretjine članov izvršnega odbora ali na zahtevo nadzornega odbora.

26. člen

Član izvršnega odbora je za opravljanje svojih nalog odgovoren članom društva. O stališčih in sklepih, ki so se oblikovali na sejah, mora član izvršnega odbora obveščati člane društva.

27. člen

Izvršni odbor opravlja funkcijo vodenja postopkov evidentiranja kandidatov v organe društva, pripravlja predlog programa dela društva in spremlja evidenco članstva.

Za namene finančnega poslovanja Izvršni odbor predlaga finančni načrt ter letno računovodsko poročilo in zagotavlja vodenje poslovnih knjig v skladu z Zakonom o društvih, slovenskimi računovodskimi standardi in davčnimi predpisi Republike Slovenije.

28. člen

Strokovni svet

Strokovni svet društva (v nadaljnjem besedilu SSD) je strokovni organ društva. SSD je sestavljen iz petih članov, ki jih voli občni zbor na predlog IO društva. Sestavljen je glede na poglavitna področja logopedije kot znanosti in stroke iz posebej pristojnih in usposobljenih članov društva za sprejemanje pomembnih strokovnih odločitev iz specifičnega področja stroke. Za svoje delo lahko sprejme poslovnik o delu SSD. Predsednika SSD imenujejo člani SSD iz lastnih vrst. Izvršni odbor lahko na predlog SSD imenuje tudi zunanje člane SSD, ki so ugledni strokovnjaki s področij, povezanimi z logopedsko stroko. Zunanji člani SSD so lahko največ trije. Mandatna doba članov in predsednika SSD je štiri leta. Vsak član SSD je na isto funkcijo lahko izvoljen praviloma največ dvakrat zapored. Če je kateremukoli članu SSD onemogočeno opravljati dolžnosti v SSD ali pa odstopi, ga IO lahko zamenja še pred iztekom njegove mandatne dobe, tako da izmed članov društva imenuje novega člana SSD. Imenovanje lahko izvede na predlog predsednika društva in v soglasju s člani SSD. Vendar pa lahko na ta način zamenja največ tri člane SSD, ki jih mora potrditi občni zbor na prvem naslednjem sestanku.

Naloge SSD so predvsem naslednje:

 • sprejema stališča o pomembnih strokovnih zadevah;
 • daje izvedeniška mnenja na zahtevo članov društva ali državnih organov, oziroma posameznikov;
 • pripravlja strokovne podlage za akte društva (poslovnike, pravilnike, in osnutke zakonov);
 • daje mnenje in sodeluje pri oblikovanju programov izobraževanja in usposabljanja logopedov;
 • opravlja druge strokovne naloge;
 • predlaga člane uredniškega sveta in uredniškega odbora strokovne revije ter glavnega in odgovornega urednika revije.

Za izvajanje teh nalog SSD lahko ustanavlja občasne komisije. Za delo SSD je odgovoren IO društva.

29. člen

Odbor za mednarodno sodelovanje

Odbor za mednarodno sodelovanje je sestavljen iz treh članov, ki jih voli občni zbor na predlog IO društva. Mandatna doba članov je štiri leta, vsak član odbora za mednarodno sodelovanje, je na isto funkcijo lahko izvoljen praviloma dvakrat zapored. Naloge odbora za mednarodno sodelovanje so: zastopanje slovenske logopedije v tujini, vključevanje v aktivnosti drugih mednarodnih strokovnih organizacij ter vodenje mednarodnih projektov, tako na strokovnem kot na izobraževalnem področju.

30. člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor (v nadaljnjem besedilu NO) spremlja in nadzira izvajanje finančno-materialnega poslovanja društva in njegovih organov ter o svojem delu poroča IO in Občnemu zboru društva. NO sestavljajo trije člani. Člani NO ne morejo biti istočasno podpisniki računov, niti člani drugih organov društva. NO se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. Veljavne sklepe sprejema, če za sklepe glasujeta dva izmed treh njegovih članov. Mandatna doba NO je štiri leta. Vsak član NO je na isto funkcijo lahko izvoljen praviloma največ dvakrat zapored.
31. člen

Predsednik društva

Predsednik društva je zakoniti zastopnik društva in ima vsa pooblastila za poslovanje v pravnem prometu. Skrbi za izvajanje programa društva, izvajanje sprejetih sklepov, stališč, usmeritev, predlogov in zahtev občnega zbora in izvršnega odbora društva. Predsednik društva vodi in sklicuje IO in Občni zbor društva in tem organom poroča o svojem delu. Za čas predsednikove odsotnosti ali opravilne nezmožnosti opravlja predsedniške funkcije podpredsednik, katerega pisno pooblasti predsednik.

32. člen

Podpredsednik društva

Podpredsednik pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih nalog ter izvršuje naloge, ki mu jih naloži občni zbor, izvršni odbor ali predsednik društva. Podpredsednik nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti ali opravilni nezmožnosti, za kar ga pisno pooblasti predsednik. S pisnim pooblastilom določi tudi obseg pooblastila.

33. člen

Glavni tajnik društva

Društvo ima glavnega tajnika, ki operativno koordinira delo, ureja organizacijske in administrativne zadeve ter skrbi za uresničevanje sprejetega programa dela in obveščanje znotraj društva. Za izvajanje administrativnih ali drugih opravil lahko društvo po pogodbi zaposli strokovne, administrativne ali druge honorarne sodelavce v skladu z delovno pravno zakonodajo.

34. člen

Častno razsodišče

Častno razsodišče društva (v nadaljnjem besedilu ČR) ima nalogo obravnavati tisto vedenje članov, ki je v nasprotju s strokovnimi spoznanji, etičnim kodeksom in statutom društva. ČR sestavljajo trije člani društva, ki jih izvoli občni zbor društva za mandatno dobo štirih let. Vsak član ČR je na isto funkcijo lahko izvoljen praviloma največ dvakrat zapored. Predsednika ČR imenujejo člani ČR. Sejo ČR skliče in vodi predsednik ČR. ČR odloča veljavno, če so prisotni vsi njegovi člani. Odloča dokončno, z večino glasov.

Disciplinske kršitve, ki se jih obravnava v društvu so naslednje:

 • kršitve določb Statuta,
 • neizvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
 • neizvrševanje sklepov in stališč organov in vodilnih delavcev društva,
 • kršitve etičnega kodeksa logopedov,
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče ČR so:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.

Zoper sklep ČR se lahko stranka v sporu pritoži na izvršni odbor društva.

 

Financiranje

V. FINANCIRANJE

35. člen

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • s članarino;
 • z izvajanjem strokovnega izobraževanja društva (kongresi, simpoziji, seminarji, predavanja, delavnice in okrogle mize);
 • z založniško dejavnostjo društva;
 • z darili in volili;
 • s prispevki donatorjev, sponzorjev in podpornih članov;
 • s sredstvi državnih organov in organov lokalnih skupnosti za izvajanje programov, ki so v interesu društva;
 • iz drugih virov.36. členFinančno poslovanjeFinančno poslovanje poteka v skladu s sprejetim finančnim načrtom društva, določili Zakona o društvih, določili slovenskih računovodskih standardov in davčnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Društvo ima odprt transakcijski račun pri pooblaščeni finančni organizaciji. Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična. V skladu s pravili skrbnega računovodenja knjigovodske listine podpisujeta predsednik ali podpredsednik društva.

 

Priznanja društva

VI. PRIZNANJA DRUŠTVA

Društvo podeljuje častno članstvo v društvu in priznanja za delo v društvu in dosežene uspehe v stroki. Podeljujejo se po sklepu izvršnega odbora. Predloge in utemeljitve pripravi predlagatelj, ki je član društva. Namen in pogoje ter ostale podrobnosti ureja posebni pravilnik, ki ga sprejme izvršni odbor.

 

 

 

Organizacijske oblike

 

 

VII. ORGANIZACIJSKE OBLIKE

38. člen

Komisije, odbori, delovne skupine in sekcije

Društvo lahko imenuje začasne komisije, odbore, delovne skupine in sekcije za obravnavo posameznih vsebin s področja logopedije.

39. člen

Delovne skupine

Zaradi geografske razvejanosti delovanja društva se lahko organizirajo delovne skupine društva. Sklep o organiziranju delovnih skupin sprejme izvršni odbor društva. Delovne skupine niso pravne osebe in morajo delovati v skladu s statutom ter sklepi organov društva. V krajih ali področjih, kjer je zadostno število članov društva (najmanj pet) in je aktivnost članov ustvarila pogoje za delo delovne skupine, lahko člani ustanovijo delovno skupino društva. Član delovne skupine je lahko le tisti, ki je član društva.

Za svoje delovanje mora delovna skupina predložiti IO društva predlog za ustanovitev in program dela. Ustanovitev delovne skupine odobri IO društva in potrdi program dela. Vsako leto sproti mora delovna skupina predlagati program dela za naslednje leto, ob koncu leta pa občnemu zboru društva predložiti poročilo o delu. Ustanovitev ali prenehanje delovne skupine se dokončno potrjuje na občnem zboru društva. Delovno skupino vodi predsednik, ki ga izvolijo njeni člani za mandatno dobo štirih let. Vsak član delovne skupine je na isto funkcijo lahko izvoljen praviloma največ dvakrat zapored. Predsednik delovne skupine je član IO društva. O volitvah predsednika delovne skupine odločajo člani sami, prav tako pa o vseh drugih zadevah, ki se tičejo njenega delovanja. Predsednik delovne skupine mora na sestankih IO društva poročati o njenem delovanju. Predsednik delovne skupine je za svoje delo odgovoren svojim članom, IO in občnemu zboru društva. IO društva ima pravico in dolžnost nadzorovati delo delovne skupine. Člani IO društva imajo pravico, da se udeleže sestanka delovne skupine, nimajo pa pravice na teh sestankih odločati. Če bi se ugotovilo, da delovanje delovne skupine ni v skladu z nalogami in cilji društva, lahko IO društva razreši predsednika delovne skupine in odredi ponovne volitve. Dokončni sklep o razpustitvi delovne skupine sprejme občni zbor društva. V kolikor kljub opozorilu eno leto ni poročila o delu delovne skupine, IO društva ugotovi, da je ta prenehala obstajati in o tem poroča na prvem naslednjem sestanku občnega zbora društva.

40. člen

Sekcije

Člani društva se lahko združujejo v sekcije društva za delo na posameznih področjih logopedije. Vsaka sekcija mora šteti najmanj pet članov. Sekcije so organizirane po strokovnem načelu. Sekcije so sestavni del društva kot njegova notranja organizacijska enota. Njihovo delovanje mora biti v skladu z nalogami in cilji društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delovati v skladu s statutom ter sklepi organov društva. Član sekcije je lahko le tisti, ki je član društva. Za svoje delovanje mora sekcija predložiti IO društva predlog za ustanovitev in program dela. Ustanovitev sekcije odobri IO društva, ki potrjuje tudi njen program dela. Vsako leto sproti mora sekcija predlagati program dela za naslednje leto, ob koncu leta pa občnemu zboru predložiti poročilo o delu sekcije. Ustanovitev ali prenehanje sekcije se dokončno potrjuje na občnem zboru društva.

Sekcijo vodi predsednik sekcije, ki ga izvolijo člani sekcije za mandatno dobo štirih let. Predsednik sekcije je na isto funkcijo lahko izvoljen praviloma največ dvakrat zapored. Člani sekcije na seji sekcije izvolijo predsednika sekcije, ki je član IO društva. O volitvah za predsednika odločajo člani sekcije sami, prav tako pa o vseh drugih zadevah, ki se tičejo njenega delovanja. Predsednik sekcije mora na sestankih IO društva poročati o delu sekcije. Za svoje delo je predsednik sekcije odgovoren članom sekcije, IO in občnemu zboru društva. IO društva ima pravico in dolžnost nadzorovati delo sekcij. Člani IO društva imajo pravico, da se udeležijo sestanka sekcije, nimajo pa pravice na teh sestankih odločati. Če bi se ugotovilo, da delovanje sekcije ni v skladu z nalogami in cilji društva, lahko IO društva razreši predsednika sekcije in odredi ponovne volitve. Dokončni sklep o razpustitvi sekcije sprejme občni zbor društva. Če kljub opozorilu eno leto ni poročila o delu sekcije, IO društva ugotovi, da je sekcija prenehala obstajati in o tem poroča na prvem naslednjem sestanku občnega zbora društva.

 

Prenehanje društva

VIII. PRENEHANJE DRUŠTVA

41. člen

Društvo lahko preneha po volji svojih članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo drugemu društvu ali po samem zakonu.

42. člen

Premoženjsko nasledstvo društva

Društvo lahko preneha delovati s sklepom občnega zbora o prenehanju društva sprejetega z 2/3 večino navzočih članov. Sklep mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva, ustanovljenega po podlagi tega zakona, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Če takega društva ni, se premoženje prenese na območno enoto Rdečega križa v Mariboru. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. O sklepu društva iz prvega odstavka tega člena mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ. Sklepu mora priložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi društva, iz katerega je razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti društva, višina javnih sredstev ter njihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja društva na drugo društvo ali območno enoto Rdečega križa v Mariboru.

42a. člen

Pristojni organ objavi sklep o prenehanju društva na oglasni deski organa. V objavi mora biti navedeno, da lahko upniki obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ki jih imajo do društva, v roku 30 dni od dneva objave, sicer bo upravni organ izdal odločbo o izbrisu društva iz registra društev. V primeru, da upniki obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ta prekine postopek, upnikom pa s sklepom naloži, da pred pristojnim sodiščem v roku 30 dni predlagajo uvedbo postopka iz 31. člena tega zakona in mu o tem predložijo dokazilo

Končne določbe

IX. KONČNE DOLOČBE

43. člen

Vsi ostali akti društva morajo biti usklajeni s tem statutom najkasneje šest mesecev po uveljavitvi tega statuta.

44. člen

Ta akt začne veljati naslednji dan po sprejemu na občnem zboru in ko ga potrdi U.E. Maribor.

V Ljubljani, 06. 03. 2019                                                                                        Predsednik Društva logopedov Slovenije

 

Statut je dostopen tudi na POVEZAVI.