Na podlagi 8. in 9. Člena Zakona o društvih (Ur. list RS 60/95, 89/99) so ustanovitelji
na ustanovnem zboru Društva logopedov Slovenije na svoji seji, dne 20.05.2004
sprejeli sklep o ustanovitvi in naslednji

S T A T U T
DRUŠTVA LOGOPEDOV SLOVENIJE

 

Splošne določbe

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Društvo logopedov Slovenije (v nadaljevanju:društvo) je prostovoljno, samostojno in strokovno združenje logopedov v Republiki Sloveniji. Društvo je nevladno, nepridobitno in nestrankarsko združenje, ki povezuje fizične osebe s področij znanosti, zdravstva, izobraževanja, socialnega varstva zaradi prenosa strokovnih spoznanj in sodobne logopedske doktrine slovenskim logopedom.

2. člen

Ime
Ime društva se glasi: Društvo logopedov Slovenije.
Skrajšano ime društva je DlogS.
Za mednarodno sodelovanje se uporablja ime društva v angleškem jeziku, ki se glasi:
Slovenian Association of Logopedics.
Društvo se lahko povezuje z drugimi društvenimi in državnimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju dejavnosti društva. Društvo lahko sodeluje tudi s sorodnimi tujimi mednarodnimi organizacijami, ki imajo podobne cilje in namene in se s podpisom pogodbe včlani v zvezo mednarodnih društev.

3. člen

Sedež
Sedež društva je: Center za sluh in govor Maribor, Vinarska 6, 2000 Maribor.

4. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

5. člen

Društvo ima znak in žig, ki ga uporablja pri poslovanju v pravnem prometu. Glavni motiv znaka sta silhueti obraza, obrnjeni druga proti drugi. Silhueti obkroža krog, ki je prispodoba izvora glasu in govora. Krog je prekinjen na štirih mestih, kar ponazarja motnjo v govorno – jezikovni komunikaciji. Silhueti skupaj s krogom tvorita zaključeno celoto.
Odsev osnovnega znaka v ozadju v mehkejših linijah, celotno podobo predstavi prostorsko. Znak se lahko tiska v barvni ali črno beli različici, prav tako je berljiv v primeru pomanjšav.
Znak se uporablja v zvezi s poslovanjem, na žigu, v zvezi s celostno podobo društva ter na vizitkah voljenih funkcionarjev in organov, kadar ti nastopajo v zvezi s poslovanjem društva. Žig društva je: okrogle oblike, premera 3 cm, modre barve v katerem je napis imena društva. Na sredini žiga je znak društva.

6. člen

Članska izkaznica
Člani društva prejmejo člansko izkaznico.

7. člen

Javnost delovanja
Delovanje društva je javno.
Svoje člane obvešča društvo: preko spletnih straneh društva, s pravico do vpogleda članov v zapisnike organov društva in preko sredstev javnega obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren njegov predsednik.

Namen, naloge in dejavnosti

II. NAMEN, CILJI, NALOGE IN DEJAVNOSTI

8. člen

Namen in cilji društva
Osnovni namen društva je strokovno združevanje logopedov, skladno s cilji in nameni, opredeljenimi v tem statutu. Ključni cilj delovanja društva je prenos strokovnih spoznanj in sodobne logopedske doktrine slovenskim logopedom.
Za izpolnitev teh ciljev društvo:

 • predstavlja in zastopa poklic logopeda in poklicne interese svojih članov,
 • krepi vlogo in pomen dela logopedov v slovenskem in mednarodnem prostoru ter spodbuja zagotavljanje kakovosti standardov na področju logopedije;
 • seznanja in usmerja članstvo k stalnemu strokovnemu izobraževanju in izpopolnjevanju;
 • organizira strokovna društvena izobraževanja ter se v ta namen povezuje s strokovnimi institucijami ;
 • oblikuje in usklajuje strokovno logopedsko doktrino v sodelovanju s pristojno katedro na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, katedro za ORL in CFK na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in Mariboru ter sorodnimi državnimi institucijami;
 • sodeluje in predlaga vsebine podiplomskega izpopolnjevanja in usposabljanja ter stalnega strokovnega izobraževanja logopedov in izpopolnevanja v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani in sorodnimi pristojnimi institucijami;
 • vodi in usklajuje koledar logopedskega izpopolnjevanja in usposabljanja v Republiki Sloveniji ter ga objavlja v svojem glasilu oziroma na spletnih straneh društva;
 • spodbuja strokovno in znanstveno raziskovalno delovanje svojih članov;
 • zbira strokovne, statistične in znanstvene podatke, ki so pomembni za razvoj društva in logopedije;
 • v sodelovanju z mednarodnimi strokovnimi združenji logopedov razvija metode in oblike dela na področju logopedije;
 • preučuje zakonodajo in odločbe Evropske unije, ki zadevajo področje logopedije;
 • organizira kongres logopedov vsaka 4 leta;
 • organizira ali sodeluje pri organizaciji strokovnih simpozijev, sestankov, seminarjev, razstav ter strokovnih, kulturnih in družbenih prireditev;
 • razvija društveno založniško dejavnost, izdaja znanstveno in strokovno literaturo, posebno svoje strokovne revije v skladu z veljavnimi predpisi;
 • v skladu s Statutom se poveže in združi v Stalni komite govornih in jezikovnih terapevtov-logopedov (CPLOL) držav članic Evropske unije ter sodeluje z drugimi mednarodnimi strokovnimi organizacijami;
 • sodeluje s pristojnimi sindikati (in bodočo logopedsko zbornico) na področju ustreznega vrednotenja dela članov in njihovega statusa;
 • sodeluje pri usmerjanju in oblikovanju zdravstvene, izobraževalne in socialne politike v Republiki Sloveniji ter se v ta namen povezuje s državnimi organi RS;
 • skrbi za spoštovanje načel poklicne etike in standardov logopedov.
 • informira javnost in članstvo o pomembnih dogajanjih v stroki.

Društvo izvaja svoje naloge preko svojih organov, aktivov, sekcij ter s sodelovanjem članov. Sestavljajo ga aktivi, organizirani po območnem načelu in sekcije, organizirane po strokovnem načelu.

Aktivi in sekcije društva so notranje organizacijske enote, njihovo delovanje pa mora biti v skladu z nalogami in cilji društva. Zanje veljajo določila statuta društva. Izvršni odbor društva ima pravico in dolžnost nadzorovati delo aktivov in sekcij.

Članstvo

III. ČLANSTVO

9. člen

Društvo ima redne, pridružene, podporne in častne člane, ki so državljani Slovenije ali tuji državljani.
Redni člani društva so logopedi, ki podpišejo pristopno izjavo. Redni član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije s končanim študijem logopedije (pojem zajema diplomirane defektologe logopede, profesorje defektologije za osebe z motnjami sluha in govora in druge nazive pridobljene po končanem študiju logopedije). Redni član je lahko tuj državljan, če predloži nostrifikacijo diplome in certifikat o poznavanju slovenskega jezika. Volilno pravico imajo redni člani društva.
Izvršni odbor lahko fizični osebi podeli naziv podpornega člana, če presodi, da to opravičuje njen prispevek za ohranjanje in razvoj dejavnosti društva. Pridruženi člani društva so lahko drugi strokovnjaki, ki delajo na sorodnih področjih in tuji državljani, ki so logopedi in nimajo nostrificirane diplome ter študenti logopedije.
Častni člani so osebe, ki s svojim delom pomembno prispevajo k razvoju logopedije. Naziv častnega člana podeljuje izvršni odbor na utemeljen predlog strokovnega sveta ali članov društva.

10. člen

Ob vstopu v društvo kandidat izpolni pristopno izjavo in plača članarino ter prejme člansko izkaznico. Pristopna izjava vključuje tudi izjavo, da sprejema statut društva in etični kodeks logopedov Slovenije in da se bo po njem ravnal.

11. člen

Pravice in dolžnosti člana
Pravice člana so:

 • sodeluje v organih društva;
 • predlaga in sprejema program dela društva;
 • voli in je voljen ter imenovan v organe društva;
 • spremlja delo organov društva in predlaga dopolnitve;
 • se vključuje in sodeluje pri delu strokovnih sekcij in delovnih skupin;
 • sodeluje pri vseh oblikah aktivnosti, ki jih organizira društvo.

Dolžnosti člana so:

 • spoštuje statut, etični kodeks, akte in sklepe organov društva;
 • s svojim delom prispeva k uresničevanju ciljev in namenov tega društva,
 • aktivno sodeluje pri delu društva in ga podpira pri izvajanju strokovnih nalog ter nudi organom društva vso pomoč;
 • si prizadeva za dobre medsebojne odnose, spoštovanje, solidarnost in vzajemnost med člani društva;
 • plačuje članarino.

Člani so zaradi nemotenega poslovanja dolžni sporočati glavnemu tajniku društva spremembe akademskega in strokovnega naziva, zaposlitve bivališča, priimka in druge podatke, ki so pomembni za delo organov društva ter praviloma do 31. marca v tekočem letu poravnati članarino za tekoče leto.
Člani društva in člani organov društva so za vestno opravljanje sprejetih nalog in funkcij osebno odgovorni občnemu zboru.
Častni člani imajo vse pravice rednih članov, so pa oproščeni plačevanja članarine in so deležni posebne pozornosti društva.

Pridruženi in podporni člani imajo vse pravice in dolžnosti rednih članov, razen volilne pravice.

12. člen

Članstvo preneha:

 • s prostovoljnim izstopom (pisno izjavo se poda izvršnemu odboru);
 • če član eno leto ne plača članarine in je ne plača tudi po opominu;
 • če član ne deluje v skladu s statutom društva, če krši etični kodeks logopedov Slovenije, če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu društva in njegovega članstva izkazanim v namenih in nalogah društva;
 • zaradi smrti.

O izključitvi odloča izvršni odbor društva na predlog častnega razsodišča. Zoper odločitev se član lahko pritoži občnemu zboru društva.

Upravljanje društva

IV. UPRAVLJANJE DRUŠTVA

13. člen

Organi društva so:

 • občni zbor,
 • izvršni odbor,
 • strokovni svet,
 • odbor za mednarodno sodelovanje,
 • nadzorni odbor,
 • častno razsodišče.

Vodilni delavci društva so:

 • predsednik društva (ki je zastopnik društva),
 • podpredsednik društva,
 • glavni tajnik,
 • blagajnik,

Mandat organov in vodilnih delavcev društva traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve ali imenovanja.
Mandat članom organa ali vodilnih delavcev preneha s potekom mandata, z razrešitvijo, izvolitvijo novih organov ali njihovih članov, s sklepom o sprejemu odstopa. Delo v vseh organih društva je neplačano.

14. člen

Sprejemanje odločitev
Organ sklepa veljavno, če je prisotna večina članov, razen v zadevah, ko je to določeno drugače. Odločitev organa je sprejeta, če je zanjo glasovala večina prisotnih članov. Z dvotretjinsko večino navzočih članov organa pa se sprejemajo odločitve o: sprejetju ali spremembi temeljnega akta, o združevanju z drugimi društvi v zvezo društev na podlagi pogodbe med društvi, o prenehanju društva.
Pri delu se upošteva načelo javnosti, odločitve se sprejemajo z usklajevanjem. Na zahtevo vsaj enega člana je glasovanje tajno.
Javno glasovanje poteka z dvigom rok. (Člani se opredelijo, kdo je »ZA« ali »PROTI« predlogu sklepa.)

15. člen

Volitve
Volitve so tajne.
Evidentiranje je javno, evidentiran je lahko samo član, ki da soglasje. Postopke evidentiranja vodi izvršni odbor, volilne postopke vodi volilna komisija, ki jo imenuje izvršni odbor in potrdi občni zbor društva. Izvoljen je tisti kandidat, ki je dobil večino glasov.
Tajno glasovanje poteka z glasovnicami. (Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži »ZA« ali »PROTI« predlogu sklepa.) Glasovnica je veljavna, če je izpolnjena po danih navodilih.

16. člen

Razrešitev posameznega funkcionarja
Vsak funkcionar je izvoljen kot fizična oseba. Funkcionarja razrešuje isti organ, ki ga je izvolil.

17. člen

Zapisniki
O delu na sejah organov se piše zapisnik. Zapisnik podpišeta zapisnikar in vodja seje.

18. člen

Občni zbor
Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi njegovi člani. Sklicati ga je potrebno vsaj enkrat letno. Sklicuje ga izvršni odbor.
Izredni občni zbor društva lahko sklepa samo o zadevi sklica.
Sejo občnega zbora sklicuje predsednik društva na lastno pobudo, po sklepu izvršnega odbora ali na zahtevo najmanj 20% članov.
Vabilo s predlaganim dnevnim redom morajo člani prejeti najmanj 8 dni pred dnevom, ki je določen za sejo.
Če predsednik ne skliče izrednega občnega zbora v roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi gradivi.
Občni zbor je sklepčen, če je ob prijavi na sejo prisotnih najmanj 20% članov.
Če ob napovedanem času začetka občnega zbora ni prisotno potrebno število članov, se počaka pol ure, nakar je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj dvajset članov društva. Občni zbor veljavno odloča s prisotnimi člani. Občni zbor prične predsednik društva (ali od njega pooblaščeni podpredsednik oz. glavni tajnik), ki predlaga izvolitev delovnih teles občnega zbora. To so: delovno predsedstvo, ki vodi občni zbor, zapisnikar, dva overovitelja zapisnika, po potrebi pa se imenuje kandidacijska in volilna komisija ter komisija za sklepe.

Delovno predsedstvo občnega zbora sestavljajo predsedujoči občnega zbora in dva člana predsedstva.

Na sestanku občnega zbora je treba pisati zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči občnega zbora, zapisnikar in dva overovitelja zapisnika.

19. člen

Naloge občnega zbora
Občni zbor:

 • sprejema poročila izvršnega odbora, nadzornega odbora in organov društva ter razpravlja in odloča o teh poročilih oz. predlogih in sklepih organov društva;
 • sprejema program dela in finančni načrt za naslednje leto ter zaključni račun za preteklo leto;
 • voli izmed svojih članov predsednika društva, ki je obenem predsednik izvršnega odbora, podpredsednika društva, glavnega tajnika društva in blagajnika društva, voli zastopnika društva, ki je predsednik društva,
 • voli predsednika in dva člana nadzornega odbora;
 • voli predsednika ter člane in namestnike članov častnega razsodišča;
 • voli predsednika in člane odbora za mednarodno sodelovanje,
 • na predlog predsednika društva voli in razrešuje strokovni svet oziroma člane strokovnega sveta;
 • na predlog strokovnega sveta voli in razrešuje začasni uredniški svet in uredniški odbor strokovne revije;
 • na predlog strokovnega sveta voli glavnega in odgovornega urednika revije;
 • odloča o spremembah in dopolnitvah Statuta in aktov društva;
 • odloča o izključitvah iz društva na predlog častnega razsodišča;
 • potrjuje ustanovitev aktivov ali sekcij in sprejema dokončni sklep o prenehanju aktiva ali sekcije;
 • rešuje pritožbe na odločitve izvršnega odbora in drugih organov društva;
 • odloča o višini in rokih plačila članarine;
 • sklepa o prenehanju društva;
 • odloča o vseh strokovnih zadevah, pomembnih za društvo, če teh ni prenesel v pristojnost drugih organov društva.

Izredni občni zbor razpravlja in sprejema odločitve ter sklepa samo o vprašanjih, zaradi katerih je bil sklican.

20. člen

Občni zbor sprejme Poslovnik o svojem delu na zasedanju občnega zbora. Poslovnik podrobneje določa vodenje seje občnega zbora, razpravljanje, glasovanje in volitve.

21. člen

Izvršni odbor
Izvršni odbor (v nadaljnjem besedilu IO) je izvršilni organ upravljanja društva, je stalno delovno telo društva, ki izvaja program društva in sklepe občnega zbora. Izvršni odbor je začasno sestavljen iz 5 članov (vodilni delavci in predsednik strokovnega sveta). Po ustanovitvi sekcij in aktivov društva, bodo izvoljeni predsedniki teh postali člani izvršnega odbora.

22. člen

Člani IO z glasovalno pravico so: predsednik društva, ki je istočasno predsednik IO društva, podpredsednik društva, glavni tajnik, blagajnik, predsednik strokovnega sveta, predsedniki sekcij in predsedniki aktivov, ki delujejo pri društvu. Mandatna doba članov IO je štiri leta. Vsak član IO je na isto funkcijo lahko izvoljen praviloma največ dvakrat zapored. Če je kateremukoli članu IO onemogočeno opravljati dolžnosti v IO ali pa odstopi, ga IO lahko zamenja še pred iztekom njegove mandatne dobe tako, da izmed članov društva privzame novega člana IO. Vendar pa lahko IO na ta način zamenja največ tri člane IO, ki jih mora potrditi občni zbor na svojem prvem naslednjem sestanku.

IO odloča veljavno le, če je prisotna večina članov IO. Sklep je veljaven, če zanj glasuje večina prisotnih članov. Glasovanje članov IO je javno. Na zahtevo vsaj enega člana IO je glasovanje tajno. IO se sestaja po potrebi, praviloma pa vsaj trikrat na leto.

23. člen

IO izvršuje naloge društva v času med dvema rednima občnima zboroma društva in skrbi za to, da se izpolnjujejo odločitve in sklepi občnega zbora. Sklicuje redne in izredne občne zbore ter predlaga vsako leto program dela društva in finančni načrt za naslednje leto.

Naloge IO so predvsem naslednje:

 • vodi in izvaja dejavnost društva v času med dvema rednima občnima zboroma;
 • ustanavlja začasne komisije;
 • nadzoruje delo organov društva in koordinira njihovo dejavnost;
 • nadzoruje delo delovnih skupin in sekcij, po potrebi imenuje vršilce dolžnosti predsednikov delovnih skupin in sekcij;
 • podaja ugotovitve o ustanovitvi in prenehanju obstajanja delovnih skupin in sekcij;
 • odloča o sprejemu in izbrisu iz članstva društva;
 • vsako leto poda pisno poročilo o svojem delu na občnem zboru društva;
 • predlaga program dela, finančni načrt in zaključni račun društva;
 • odloča o lastnini društva;
 • predlaga častne in podporne člane društva;
 • razpravlja in odloča o predlogih, vlogah in pritožbah članov;
 • opravlja tudi strokovne naloge, ki po svoji naravi spadajo v njegovo pristojnost ali mu jih poveri občni zbor.

24. člen

Seje izvršnega odbora sklicuje in vodi predsednik društva.
Sejo skliče na lastno pobudo, zahtevo ene tretjine članov izvršnega odbora ali na zahtevo nadzornega odbora.

25. člen

Član izvršnega odbora je za opravljanje svojih nalog odgovoren članom društva. O stališčih in sklepih, ki so se oblikovali na sejah, mora član izvršnega odbora obveščati člane društva.

26. člen

Izvršni odbor opravlja funkcijo vodenja postopkov evidentiranja kandidatov v organe društva, pripravlja predlog programa dela društva ter predlog finančnega načrta, predlog zaključnega računa, vodi finančne zadeve v skladu s pravilnikom o finančnem poslovanju in spremlja evidenco članstva.

27. člen

Strokovni svet
Strokovni svet društva (v nadaljnjem besedilu SSD) je strokovni organ društva.

SSD je sestavljen iz petih članov, ki jih voli občni zbor na predlog IO društva. Sestavljen je glede na poglavitna področja logopedije kot znanosti in stroke iz posebej pristojnih in usposobljenih članov društva za sprejemanje pomembnih strokovnih odločitev iz specifičnega področja stroke. Za svoje delo lahko sprejme poslovnik o delu SSD. Predsednika SSD imenujejo člani SSD izmed sebe.
Izvršni odbor lahko na predlog SSD imenuje tudi zunanje člane SSD, ki so ugledni strokovnjaki s področij, ki so povezana z logopedsko stroko. Zunanji člani SSD so lahko največ trije.

Mandatna doba članov in predsednika SSD je štiri leta. Vsak član SSD je na isto funkcijo lahko izvoljen praviloma največ dvakrat zapored. Če je kateremukoli članu SSD onemogočeno opravljati dolžnosti v SSD ali pa odstopi, ga IO lahko zamenja še pred iztekom njegove mandatne dobe tako, da izmed članov društva imenuje novega člana SSD. Imenovanje lahko izvede na predlog predsednika društva in v soglasju s člani SSD. Vendar pa lahko na ta način zamenja največ tri člane SSD, ki jih mora potrditi občni zbor na prvem naslednjem sestanku.

Naloge SSD so predvsem naslednje:

 • sprejema stališča o pomembnih strokovnih zadevah;
 • daje izvedeniška mnenja na zahtevo članov društva ali državnih organov, oziroma posameznikov;
 • pripravlja strokovne podlage za akte društva (poslovnike, pravilnike, in osnutke zakonov);
 • daje mnenje in sodeluje pri oblikovanju programov izobraževanja in usposabljanja logopedov;
 • opravlja druge strokovne naloge;
 • predlaga člane uredniškega sveta in uredniškega odbora strokovne revije ter glavnega in odgovornega urednika revije.

Za izvajanje teh nalog SSD lahko ustanavlja občasne komisije. Za svoje delo SSD je odgovoren IO društva.

28. člen

Nadzorni odbor
Nadzorni odbor (v nadaljnjem besedilu NO) spremlja in nadzira izvajanje finančno-materialnega poslovanja društva in njegovih organov ter o svojem delu poroča IO in Občnem zboru društva.
NO sestavljajo trije člani. Člani NO ne morejo biti istočasno podpisniki računov, niti člani drugih organov društva. NO se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. Veljavne sklepe sprejema, če za sklepe glasujeta dva izmed treh njegovih članov.

Mandatna doba NO je štiri leta. Vsak član NO je na isto funkcijo lahko izvoljen praviloma največ dvakrat zapored.

29. člen

Predsednik društva
Predsednik društva je zakoniti zastopnik društva in ima vsa pooblastila za poslovanje v pravnem prometu. Skrbi za izvajanje programa društva, izvajanje sprejetih sklepov, stališč, usmeritev, predlogov in zahtev občnega zbora in izvršnega odbora društva. Predsednik društva vodi in sklicuje IO in Občni zbor društva in tem organom poroča o svojem delu.
Za čas predsednikove odsotnosti ali opravilne nezmožnosti opravlja predsedniške funkcije podpredsednik, katerega pisno pooblasti predsednik.

30. člen

Podpredsednik društva
Podpredsednik pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih nalog ter izvršuje naloge, ki mu jih naloži občni zbor, izvršni odbor ali predsednik društva.
Podpredsednik nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti ali opravilni nezmožnosti, za kar ga pisno pooblasti predsednik. S pisnim pooblastilom določi tudi obseg pooblastila.

31. člen

Glavni tajnik društva
Društvo ima glavnega tajnika, ki operativno koordinira delo, ureja organizacijske in administrativne zadeve ter skrbi za uresničevanje sprejetega programa dela in obveščanje znotraj društva.
Za izvajanje administrativnih ali drugih opravil lahko društvo zaposli po pogodbi strokovne, administrativne ali druge honorarne sodelavce v skladu z delovno pravno zakonodajo.

32. člen

Častno razsodišče
Častno razsodišče društva (v nadaljnjem besedilu ČR) ima nalogo obravnavati tisto vedenje članov, ki je v nasprotju s strokovnimi spoznanji, etičnim kodeksom in statutom društva.
ČR sestavljajo trije člani društva, ki jih izvoli občni zbor društva za mandatno dobo štirih let. Vsak član ČR je na isto funkcijo lahko izvoljen praviloma največ dvakrat zapored. Predsednika ČR imenujejo člani ČR.
Sejo ČR skliče in vodi predsednik ČR.
ČR odloča veljavno, če so prisotni vsi njegovi člani. Odloča dokončno z večino glasov.
Disciplinske kršitve, ki se jih obravnava v društvu so naslednje:

 • kršitve določb Statuta,
 • neizvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
 • neizvrševanje sklepov in stališč organov in vodilnih delavcev društva,
 • kršitve etičnog kodeksa logopedov,
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče ČR so:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.

Zoper sklep ČR se lahko stranka v sporu pritoži na izvršni odbor društva.

Financiranje

V. FINANCIRANJE

33. člen

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • s članarino;
 • z izvajanjem strokovnega izobraževanja društva (kongresi, simpoziji, seminarji, predavanja, delavnice in okrogle mize);
 • z založniško dejavnostjo društva;
 • z darili in volili;
 • s prispevki donatorjev, sponzorjev in podpornih članov;
 • s sredstvi državnih organov in organov lokalnih skupnosti za izvajanje programov, ki so v interesu društva;
 • iz drugih virov.

34. člen

Finančno poslovanje

Finančno poslovanje poteka v skladu s sprejetim finančnim načrtom društva, pravilnikom o finančnem poslovanju društva in veljavnimi akti društva.

Finančno poslovanje se izkazuje v skladu z zakonom o računovodstvu in veljavnim računovodskim standardom za društva.

Društvo ima odprt transakcijski račun pri pooblaščeni finančni organizaciji.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična.

Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik ali podpredsednik.
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo finančnih sredstev, ki jih društvo pridobiva za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko sodišče. Letno poročilo o poslovanju mora društvo predložiti računskemu sodišču do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega leta.

Priznanja društva

PRAVILNIK_O_PODELJEVANJU_PRIZNANJAčistopis

 

VI. PRIZNANJA DRUŠTVA

35. člen

Društvo podeljuje častno članstvo v društvu in priznanja za delo v društvu in dosežene uspehe v stroki. Podeljujejo se po sklepu izvršnega odbora.
Predloge in utemeljitve pripravi predlagatelj, ki je član društva.
Namen in pogoje ter ostale podrobnosti ureja posebni pravilnik, ki ga sprejme izvršni odbor.

Pravilnik o podelovanju priznanj

PRAVILNIK_O_PODELJEVANJU_PRIZNANJAčistopis

 

 

Organizacijske oblike

 

 

VII. ORGANIZACIJSKE OBLIKE

36. člen

Komisije, odbori, aktivi in sekcije
Društvo lahko imenuje začasne komisije, odbore, aktive in sekcije za obravnavo posameznih vsebin s področja logopedije.
Delo komisij in sekcij opredeli poseben pravilnik, ki ga sprejme izvršni odbor društva.

37. člen

Aktivi

Zaradi geografske razvejanosti delovanja društva se lahko organizirajo aktivi društva. Sklep o organiziranju aktivov sprejme izvršni odbor društva. Aktivi niso pravne osebe in morajo delovati v skladu s statutom ter sklepi organov društva. V krajih ali področjih, kjer je zadostno število članov društva (najmanj deset) in je aktivnost članov ustvarila pogoje za delo aktiva, lahko člani ustanovijo aktiv društva. Član aktiva je lahko le tisti, ki je član društva.
Za svoje delovanje mora aktiv predložiti IO društva predlog za ustanovitev in program dela. Ustanovitev aktiva odobri IO društva in potrdi program dela. Vsako leto sproti mora aktiv predlagati program dela za naslednje leto, ob koncu leta pa občnemu zboru društva predložiti poročilo o delu. Ustanovitev ali prenehanje aktiva se dokončno potrjuje na občnem zboru društva.
Aktiv vodi odbor, ki ga izvolijo njeni člani za mandatno dobo štirih let. Vsak član aktiva je na isto funkcijo lahko izvoljen praviloma največ dvakrat zapored. Odbor aktiva vodi na zboru aktiva izvoljeni predsednik, ki je po funkciji član IO društva. O volitvah predsednika in odbora delovne skupine odločajo člani sami, prav tako pa o vseh drugih zadevah, ki se tičejo njenega delovanja. Predsednik aktiva mora na sestankih IO društva poročati o njenem delovanju. Odbor aktiva je za svoje delo odgovoren svojim članom, IO in občnemu zboru društva.
IO društva ima pravico in dolžnost nadzorovati delo aktiva. Člani IO društva imajo pravico, da se udeleže sestanka delovne aktiva, nimajo pa pravice na teh sestankih odločati. Če bi se ugotovilo, da delovanje aktiva ni v skladu z nalogami in cilji društva, lahko IO društva razpusti njen odbor in odredi ponovne volitve. Dokončni sklep o razpustitvi aktiva sprejme občni zbor društva.
V kolikor kljub opozorilu eno leto ni poročila o delu aktiva, IO društva ugotovi, da je le ta prenehala obstajati in o tem poroča na prvem naslednjem sestanku občnega zbora društva.

38. člen

Sekcije

Člani društva se lahko združujejo v sekcije društva za delo na posameznih področjih logopedije. Vsaka sekcija mora šteti najmanj deset članov. Sekcije so organizirane po strokovnem načelu.
Sekcija je sestavni del društva kot njegova notranja organizacijska enota. Njeno delovanje mora biti v skladu z nalogami in cilji društva. Zato sekcija ni pravna oseba, zanjo pa veljajo določila statuta društva. Član sekcije je lahko le tisti, ki je član društva.
Za svoje delovanje mora sekcija predložiti IO društva predlog za ustanovitev in program dela. Ustanovitev podružnice odobri IO društva, ki potrjuje tudi njen program dela. Vsako leto sproti mora sekcija predlagati program dela za naslednje leto, ob koncu leta pa občnemu zboru predložiti poročilo o delu sekcije. Ustanovitev ali prenehanje sekcije se dokončno potrjuje na občnem zboru društva.
Sekcijo vodi predsednik sekcije, ki ga izvolijo člani sekcije za mandatno dobo štirih let. Predsednik sekcije je na isto funkcijo lahko izvoljen praviloma največ dvakrat zapored. Člani sekcije na zboru sekcije izvolijo predsednika sekcije, ki je po funkciji član IO društva. O volitvah za predsednika odločajo člani sekcije sami, prav tako pa o vseh drugih zadevah, ki se tičejo njenega delovanja. Predsednik sekcije mora na sestankih IO društva poročati o delu sekcije. Za svoje delo je odbor sekcije odgovoren članom sekcije, IO in občnemu zboru društva.
IO društva ima pravico in dolžnost nadzorovati delo sekcij. Člani IO društva imajo pravico, da se udeleže sestanka sekcije, nimajo pa pravice na teh sestankih odločati. Če bi se ugotovilo, da delovanje sekcije ni v skladu z nalogami in cilji društva, lahko IO društva razpusti odbor sekcije in odredi ponovne volitve. Dokončni sklep o razpustitvi sekcije sprejme občni zbor društva.
V kolikor kljub opozorilu eno leto ni poročila o delu sekcije, IO društva ugotovi, da je sekcija prenehala obstajati in o tem poroča na prvem naslednjem sestanku občnega zbora društva.

Prenehanje društva

VIII. PRENEHANJE DRUŠTVA

39. člen

Društvo lahko preneha po volji svojih članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo drugemu društvu ali po samem zakonu.

40. člen

Premoženjsko nasledstvo društva
Društvo lahko preneha delovati s sklepom občnega zbora o prenehanju društva sprejetega z 2/3 večino navzočih članov.
Sklep mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva, ustanovljenega po podlagi tega zakona, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Če takega društva ni, se premoženje prenese na območno enoto Rdečega križa v Mariboru. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
O sklepu društva iz prvega odstavka tega člena mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ. Sklepu mora priložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi društva, iz katerega je razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti društva, višina javnih sredstev ter njihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja društva na drugo društvo ali območno enoto Rdečega križa v Mariboru.

40a. člen

Pristojni organ objavi sklep o prenehanju društva na oglasni deski organa. V objavi mora biti navedeno, da lahko upniki obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ki jih imajo do društva, v roku 30 dni od dneva objave, sicer bo upravni organ izdal odločbo o izbrisu društva iz registra društev.
V primeru, da upniki obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ta prekine postopek, upnikom pa s sklepom naloži, da pred pristojnim sodiščem v roku 30 dni predlagajo uvedbo postopka iz 31. člena tega zakona in mu o tem predložijo dokazilo.

Končne določbe

IX. KONČNE DOLOČBE

41. člen

Vsi ostali akti društva morajo biti usklajeni s tem statutom najkasneje šest mesecev po uveljavitvi tega statuta.

42. člen

Ta akt začne veljati naslednji dan po sprejemu na občnem zboru in koga potrdi U.E. Maribor.

V Radovljici, 20. 5. 2004 Predsednik Društva logopedov Slovenije