Prenovljen slovenski fonološki preskus – 50 besed ter gradivo za analizo in slikovno gradivo z navodili

Spoštovani,

na spletnih straneh University of British Columbia najdete prenovljen slovenski fonološki preskus – 50 besed ter gradivo za analizo in slikovno gradivo z navodili.

Preskus je namenjen prvemu pregledu in je sestavljen iz kratkih in daljših, enostavnih in kompleksnih besed. V prihodnosti bo objavljen še drugi del za poglobljeno analizo (75 besed, kompleksne zlogovne strukture).

Test smo pod vodenjem prof. Barbare May Bernhardt in prof. Joseph Paul Stembergerja razvijali od leta 2008 v gradivu navedeni avtorji.

Test je bil najprej preskušen v centralni Sloveniji (56 otrok, starost 4;5-6;5), nato na Primorskem (100 otrok, starost 2;6-6;0), medtem preoblikovan in dopolnjen.

Preverjen je na terenu v klinični praksi tako pri fonetskih kot fonoloških težavah in pri razvojni apraksiji govora (starost 3;5 navzgor).

 

Spletni naslov je:

 1. sites.olt.ubc.cazavihek: Test Materials, Slovensko.
 2. Slovenščina: Slikovno gradivo (Slovenian Screener Images)
 3. Slovenščina: Navodila, Analize (Slovenian Screener Forms)

Norm razvoja  še ni, okvirne smernice, podatke pa najdete v diplomskih delih:

 • Kogovšek, Damjana, Ozbič, Martina, Stemberger, Joseph Paul, Bernhardt, Barbara Handford, Košir, Stanislav, Zimic, Mojca. Medjezikovna študija zapoznelega fonološkega razvoja : pilotska študija za slovenščino. V: Gačnik, Mateja (ur.), Strle, Marko (ur.). Zgodnje odkrivanje in obravnava oseb z govorno-jezikovnimi motnjami: zbornik referatov in povzetkov posterjev ter delavnic 3. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, Aktiv logopedov CKSG, 2011. Str. 129-135. ISBN 978-961-90022-1-6.
 • KolarVlatka (2017) Fonološki razvoj in govorna razumljivost predšolskih otrok. Magistrsko delo.
 • MarinAlja (2013) Fonološki (govorni) razvoj otrok med 2;5. in 5;7. letom starosti (transkripcija govora). Diplomsko delo.
 • MuznikMojca (2012) Fonološki razvoj otrok med 3. in 7. letom starosti (transkripcija govora). Diplomsko delo.
 • Novšak Brce, Jerneja, Ozbič, Martina, Kogovšek, Damjana. Fonološki procesi v govoru slovenskih predšolskih otrok : epenteza. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije – Soča, 2014. Str. 74-78, tabele. ISBN 978-961-6060-93-6.
 • Ozbič, Martina, Kogovšek, Damjana, Novšak Brce, Jerneja, Bernhardt, May Barbara, Stemberger, Joseph Paul, Muznik, Mojca, Marin, Alja. Fonološki procesi v govoru slovenskih predšolskih otrok : epenteza. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. Str. 277-305, tabele. ISBN 978-961-253-156-0.
 • Ozbič, Martina, Kogovšek, Damjana, Novšak Brce, Jerneja, Bernhardt, May Barbara, Stemberger, Joseph Paul, Muznik, Mojca. Variabilnost izgovora kot ovira pri avtomatskem prepoznavanju govora : primer epenteze, epiteze in proteze v govoru slovenskih predšolskih otrok. V: Erjavec, Tomaž (ur.), Žganec Gros, Jerneja (ur.). Jezikovne tehnologije : zbornik 17. mednarodne multikonference Informacijska družba – IS 2014, 9. – 10. oktober 2014, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek G. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2014. Str. 169-174, tabele. ISBN 978-961-264-077-4. http://is.ijs.si/zborniki/2014_IS_CP_Volume-G_%28LT%29.pdfhttp://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2811.
 • Ozbič, Martina, Kogovšek, Damjana, Novšak Brce, Jerneja, Muznik, Mojca, Stemberger, Joseph Paul, Bernhardt, May Barbara. Razvoj sičnikov, šumnikov in zlitnikov pri slovenskih predšolskih otrocih. V: SMOLEJ, Mojca (ur.). Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Del 2, [letn.] 34, str. 543-552, tabele. Obdobja, Simpozij, 34. ISBN 978-961-237-787-8, ISBN 978-961-237-788-5. ISSN 1408-211X. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp34/zbornik%202/Ozbic.pdfhttp://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3225.
 • Ozbič, Martina, Kogovšek, Damjana, Novšak Brce, Jerneja, Muznik, Mojca, Marin, Alja, Stemberger, Joseph Paul, Bernhardt, May Barbara. Fonološki razvoj predšolskih otrok : sičniki, šumniki, zlitniki. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. Str. 221-237, tabele. ISBN 978-961-253-177-5. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf.
 • Ozbič, Martina, Kogovšek, Damjana, Stemberger, Joseph Paul, Bernhardt, May Barbara, Muznik, Mojca, Novšak Brce, Jerneja. Word-initial rhotics in Slovenian 4-year-olds with typical versus protracted phonological development. Clinical linguistics & phonetics. [Online ed.]. 2018, vol. 32, issue 5/6, str. 523-543, tabele, graf. prikazi. ISSN 1464-5076. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02699206.2017.1359854?needAccess=true, DOI: 1080/02699206.2017.1359854
 • Ozbič, Martina, Novšak Brce, Jerneja, Kogovšek, Damjana, Bernhardt, May Barbara, Stemberger, Joseph Paul, Muznik, Mojca, Marin, Alja. Fonološki procesi slovenskih predšolskih otrok = Phonological processes of Slovenian preschool children. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2014. Str. 268-274, tabele. ISBN 978-961-93662-3-3.
 • Ozbič, Martina, Novšak Brce, Jerneja, Kogovšek, Damjana, Bernhardt, May Barbara, Stemberger, Joseph Paul. Transkripcija govora kot osnovna veščina za natančen zapis in analizo govora : primer poučevanja študentov logopedije in surdopedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani = Transcription of speech as a fundamental skill for a detailed description and analysis of the speech : a case study of teaching speech and language therapist and teachers for the deaf at Faculty of Education Ljubljana. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2014. Str. 488-494. ISBN 978-961-93662-3-3.
 • ŠkoficMojca (2015) Vpliv pogostih vnetij ušes na fonološki razvoj predšolskega otroka. Magistrsko delo.

 

Ob tem lahko uporabite tudi vprašalnik ICS za oceno govorne razumljivosti v vsakdanjem življenju.

Spletni naslov:

Dela, ki se nanašajo na vprašalnik, so:

 • Jana Ravnikar(2015) Stopnja razumljivosti govora predšolskega otroka. Diplomsko delo.
 • Meta Dolinar(2014) Razumljivost govora predšolskih otrok. Diplomsko delo.
 • Tina Ivetac(2014) Razumljivost govora otrok v vsakdanjem življenju pri otrocih z govorno jezikovno motnjo. Diplomsko delo.
 • Kogovšek, Damjana, Ozbič, Martina. Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem življenju : slovenščina = Intelligibility scale of everyday speech : slovene. Defektologica slovenica : revija defektologov in specialnih pedagogov Slovenije. jun. 2013, vol. 21, no. 1, str. 24-33, tabele, graf. prikaza. ISSN 1318-1076.
 • Kogovšek, Damjana, Ozbič, Martina. Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem življenju = Intelligibility in context scale (ICS) : slovenščina. Komunikacija : bilten Društva logopedov Slovenije. jun. 2013, leto 2, št. 3, str. 28-34, ilustr., tabele. ISSN 2335-2779.