Kaj je logopedija?

Logopedija je veda, ki proučuje govorno-jezikovno komunikacijo. Ugotavlja prisotnost motenj, vzroke in posledice njihovega nastajanja ter načine njihovega preprečevanja in rehabilitacije.

Tudi navidez nepomembna motnja v govorno – jezikovni komunikaciji ima lahko za posameznika daljnosežne posledice. Kriterij doživljanja in reakcije na motnjo je človek sam, njegova okolica, ne pa samo objektivna stopnja govorno – jezikovne motnje. Zaradi pomena komunikacije v sodobnem svetu, vsaka motnja le-te, otežuje ali celo onemogoča človekovo vključevanje v družbo. Otroku otežuje komunikacijo v družini in kasneje v šoli ter s tem zavira otrokov celostni razvoj. Pri odraslem pa se kaže predvsem v težjem vključevanju v procese izobraževanja, dela in v vse oblike družabnega življenja. Motnje v govorno – jezikovni komunikaciji se pojavljajo na področju:

 • jezika,
 • artikulacije,
 • ritma in tempa,
 • glasu,
 • branja in pisanja.

Kdo je logoped, logopedinja?

Logoped je strokovnjak z univerzitetno izobrazbo, ki se ukvarja s preprečevanjem in odpravljanjem vseh vrst motenj govorno – jezikovne komunikacije.

Realizira se:

 • s preventivo,
 • z logopedsko detekcijo,
 • z logopedsko diagnostiko,
 • z logopedsko terapijo,
 • z logopedskim svetovanjem,
 • z raziskovalnim delom in
 • s spoznavanjem in uvajanjem novih metod, tehnik in sredstev dela.

Obravnava oseb z motnjami v  govorno – jezikovni komunikaciji

Logopedska obravnava predšolskih in osnovnošolskih otrok, dijakov, študentov in odraslih poteka individualno v logopedski ambulanti, v bolnišnici in mobilno na terenu. Pogostost obravnav je odvisna od vrste in stopnje motenj v govorno – jezikovni komunikaciji. Pravočasna logopedska obravnava omogoča posamezniku učinkovitejši razvoj govorno – jezikovne komunikacije in celotne osebnosti ter uspešnejše vključevanje v ustrezne oblike izobraževanja in socialno okolje.

Logopedska ambulantna obravnava v ustanovah, ki izvajajo zdravstveno dejavnost se izvaja na podlagi delovnega naloga, ki ga izda izbrani zdravnik zavarovane osebe. Kontakte teh ustanov najdete na POVEZAVI.

Logopedska obravnava v vrtcih in šolah se izvaja pri otrocih in mladostnikih, ki imajo s strani Zavoda za šolstvo izdano odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami. Gre za izvajanje dodatne strokovne pomoči s strani strokovnega profila – logoped. Za informacije se starši obrnite na svetovalno službo ustanove, v katero je vključen vaš otrok.

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni otroci, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in otroci z avtističnimi motnjami.

Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja potrebujejo ustrezne programe vzgoje in izobraževanja ter zagotovitev različnih načinov in oblik  pomoči.

Usmerjanja otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb (v nadaljnjem besedilu: otroci s posebnimi potrebami) s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v programe vzgoje in izobraževanja poteka na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), podzakonskih aktov s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in Zakona o splošnem upravnem postopku.

Obrazce in kontakt najdete na spletni povezavi.


Kje dela logoped?

V Sloveniji je zaposlenih približno 160 logopedov. Iz strukture delovnih mest lahko ugotovimo pestrost logopedskega dela. Logoped dela v različnih ustanovah:

 • v centrih za sluh in govor,
 • osnovnih šolah,
 • osnovnih šolah s prilagojenim programom,
 • zdravstvenih domovih,
 • zavodih za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami,
 • vrtcih,
 • bolnišnicah,
 • univerzitetnih klinikah,
 • inštitutu za rehabilitacijo invalidov,
 • privatni praksi.
Poiščite logopeda, ki deluje v vašem kraju oziroma v njegovi bližini na območju Slovenije.