Doktorske disertacije

Seznam novejših doktorskih disertacij, nastalih v okviru Pedagoške fakulteti Univerze v Ljubljani, ki obravnavajo teme, povezane z logopedskim delom.

 • Košak Babuder M. Bralno razumevanje in razvoj branja za učenje pri otrocih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine [Doktorska disertacija]. Ljubljana : Pedagoška fakulteta; 2012.
 • Kiswarday V R. Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih. [Doktorska disertacija]. Ljubljana : Pedagoška fakulteta; 2012.
 • Pretnar T. Medkulturna analiza stališč učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami. [Doktorska disertacija]. Ljubljana : Pedagoška fakulteta; 2012.

Magistrska dela

Seznam magistrskih del, s temami povezanimi z logopedskim delom, nastalih v okviru Pedagoške fakulteti Univerze v Ljubljani.

 • Medija K. Strategije učencev osnovne šole za soočanje z učnim neuspehom [Magistrsko delo]. Ljubljana : Pedagoška fakulteta; 2012.
 • Gorše M. Komunikacijske strategije osnovnošolskih učiteljev v konfliktnih situacijah z učenci [Magistrsko delo]. Ljubljana : Pedagoška fakulteta; 2012.
 • Jereb V. Vzgojiteljeva kompetentnost za razvijanje zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju [Magistrsko delo]. Ljubljana : Pedagoška fakulteta; 2012.
 • Selič M. Sodelovalno učenje pri tujem in maternem jeziku v prvem triletju osnovne šole [Magistrsko delo]. Ljubljana : Pedagoška fakulteta; 2012.
 • Skrt Z. Razvijanje zmožnosti poslušanja z razumevanjem v 3. razredu osnovne šole  [Magistrsko delo]. Ljubljana : Pedagoška fakulteta; 2012.
 • Soklič Š. E. Položaj učencev po prehodu v novo kulturno-jezikovno okolje v slovenski osnovni v šoli [Magistrsko delo]. Ljubljana : Pedagoška fakulteta; 2012.
 • Četina A. Kakovost življenja odraslih z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. [Magistrsko delo]. Ljubljana : Pedagoška fakulteta; 2012.
 • Prah A. Socialne spretnosti učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v osnovni šoli [Magistrsko delo]. Ljubljana : Pedagoška fakulteta; 2011.

Specialistična dela

Katedra za otorinolaringologijo, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani od leta 1997 dalje vodi specializacijo klinične logopedije.

 • Jarc, A. Logopedska obravnava shiz in teamski pristop. [specialistična naloga]. Ljubljana : Medicinska fakulteta; 1999.
 • Žemva N. Ugotavljanje prisotnosti apraksije pri bolnikih z afazijo s pomočjo prirejenega neverbalnega testa po S. Huskins [specialistična naloga]. Ljubljana : Medicinska fakulteta; 1999.
 • Bijelić D. Ocenjevanje pred-jezikovnih sposobnosti z lestvicami komunikacije in simbolnega vedenja – razvojni profil pri dojenčkih in malčkih [specialistična naloga]. Ljubljana : Medicinska fakulteta; 2007.
 • Trpkov K. Artikulacija in govorne navade oseb z misično tenzijsko disfonijo Articulation and speech habits in patients with muscle tension dysphonia [specialistična naloga]. Ljubljana : Medicinska fakulteta; 2008.
 • Zupanič Dougan I. Povezanost osnovnih simptomov in stopenj jecljanja z osebnimi, psihološkimi in nevrološkimi značilnostmi oseb z jecljanjem [specialistična naloga]. Ljubljana : Medicinska fakulteta; 2008.
 • Lang A. Ocenjevanje kognitivno jezikovnih motenj oseb z difuzno možgansko poškodbo v zgodnjem obdobju nevrorehabilitacije [specialistična naloga]. Ljubljana : Medicinska fakulteta; 2008.
 • Kastelic A. Osveščenost in odnos ljudi do polžkovega vsadka [specialistična naloga]. Ljubljana : Medicinska fakulteta; 2008.
 • Ogrin M. Ocenjevanje afazičnega govora v obdobju rehablitacije po nezgodni možganski poškodbi[specialistična naloga]. Ljubljana : Medicinska fakulteta; 2009.
 • Dular Kolar U. Ocena morfoloških in sintaktičnih zmožnosti pet do sedem-letnih otrok [specialistična naloga]. Ljubljana : Medicinska fakulteta; 2009.
 • Merše R. Razumevanje govora pri petletnih otrocih z motnjo artikulacije in specifično jezikovno motnjo[specialistična naloga]. Ljubljana : Medicinska fakulteta; 2011.
 • Jeličić M. Poznavanje glasovne higiene pri logopedih v Sloveniji [specialistična naloga]. Ljubljana : Medicinska fakulteta; 2012.
 • Prosnik, B. Ocenjevanje afazij s poudarkom na akutni fazi [specialistična naloga]. Ljubljana : Medicinska fakulteta;1999
 • Žnidarič D. Razvojne govorno – jezikovne motnje [specialistična naloga]. Ljubljana : Medicinska fakulteta; 1999.
 • Božič, M. Sprememba kakovosti življenja pri starostnikih z uporabo slušnega aparata [specialistična naloga]. Ljubljana : Medicinska fakulteta; 2008.

Diplomska dela

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, ki skrbi za izobraževanje logopedov in surdopedagogov, letno s študijem uspešno zaključi kar nekaj logopedov.

V nadaljevanju so navedene diplomske naloge, ki so jih študentje zagovarjali od leta 2011 dalje.

Povzetki nalog in celotna diplomska dela so v pdf obliki prosto dostopna na spodnjih povezavah v okviruhttp://pefprints.pef.uni-lj.si/:

 • Mojca Andrejc. Vpliv družinskega okolja na otrokov jezikovni razvoj ter vloga jezika pri oblikovanju človekovega pogleda na stvarnost [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2011.
 • Simona Ažman. Fonološko zavedanje in branje pred otrokovim vstopom v šolo ter v prvem in drugem razredu [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2011.
 • Veronika Gomboc. Zgodnja obravnava otroka z avtizmom po metodi ABA [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2011.
 • Maja Jevšnikar. Uporaba testa za afazijo pri dvojezični osebi v starosti od 65 do 75 let slovensko govorečih oseb brez demence [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2012.
 • Silvia Kanič. Program spodbujanja bralne fluentnosti pri osnovnošolskih otrocih [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2011.
 • Barbara Kaučič. Pomoč učencem z učnimi težavami pri reševanju matematičnih besedilnih nalog na petstopenjskem modelu pomoči [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2012.
 • Tjaša Klančar. Slovenska različica testa za afazijo pri dvojezični osebi: norme za 50-60 let stare govorce [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2011.
 • Tadeja Klobučar. Uporaba pravljice pri specialno pedagoški dejavnosti – socialno učenje v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2011.
 • Nina Kotolenko. Prediktorji uspešnosti terapije jecljanja za predšolske otroke [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2011.
 • Jasna Kovačič. Pripovedovanje zgodbe petletnega otroka z lažjo govorno jezikovno motnjo [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2012.
 • Sara Krajnc. Analiza senzomotoričnih aktivnosti za 8-letnega otroka z motnjo avtističnega spektra (študija primera) [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2011.
 • Lidija Križnar. Vzroki za nastanek artikulacijskih motenj [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2012.
 • Katja Kumer. Program dela za spodbujanje bralne pismenosti četrtošolcev v redni osnovni šoli [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2012.
 • Rozalija Kušar. Etiološki dejavniki za nastanek mišično tenzijske disfonije. [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2012.
 • Andreja Lončarič. Razvijanje pripovedi in vrednotenje logopedskega programa pomoči pri otroku z govorno-jezikovno motnjo. [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2012.
 • Simona Lončar. Strateško učenje pri dijakinji s specifičnimi učnimi težavami. [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2011.
 • Lucija Mauko. Funkcionalna komunikacija pri bolnikih z napredujočo demenco. [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2011.
 • Tina Oblak. Težave s hranjenjem pri otrocih z motnjami v razvoju. [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2012.
 • Mateja Omahna. Uporaba Testa zgodba o avtobusu pri ocenjevanju pragmatične zmožnosti otrok. [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2011.
 • Mirjam Pleterski.) Prikaz obravnave otroka z avtizmom po metodi ABA. [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2011.
 • Daša Popenko. Zgodnji razvoj komunikacije. [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2011.
 • Jerca Pori. Pomoč učencu s težavami pri pisnem deljenju in odštevanju v petem razredu osnovne šole. [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2011.
 • Anita Požin. Vpliv motnje senzorne integracije na otrokovo delovanje na področju govora, vedenja in učenja. [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2011.
 • Katja Repe. Povezanost med sposobnostjo pomnjenja povedi in sposobnostjo pomnjenja melodije pri otrocih v zadnjem letu vrtca in prvem letu osnovne šole. [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2012.
 • Judita Rupnik. Ocenjevanje branja pri odraslih po poškodbi možganov. [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2012.
 • Mojca Rupnik. Uspešnost vključevanja in vrste glasbenih aktivnosti v terapiji govorno-jezikovnih komunikacijskih motenj. [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2011.
 • Anja Svetin. Strategije in načini pomoči otroku s selektivnim mutizmom v vrtcu in šoli. [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2011.
 • Jasmina Šket. Opismenjevanje v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2012.
 • Marjeta Švigelj. Ocenjevanje predbralnih sposobnosti. [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2011.
 • Mateja Tomažič. Analiza govora otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju. [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2011.
 • Aleksander Vališer. Profil funkcioniranja 5-letnih otrok pred vstopom v šolo. [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2012.
 • Tjaša Zdovc. Povezava med artikulacijskimi motnjami in lateralnostjo pri otrocih pred vstopom v šolo. [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2011.
 • Petra Zver. Ugotavljanje otrokovega funkcioniranja in njegovih sposobnosti na področju predakademskih veščin. [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani; 2011.